آماری از بازار ارزاق عمومی در ماه رمضان

آماری از بازار ارزاق عمومی در ماه رمضان
هفته نامه صدا نوشت: 450 هزار تومان حداقل هزینه برای یک ماه سفره افطار ساده یک خانوار می شود.

آماری از بازار ارزاق عمومی در ماه رمضان

هفته نامه صدا نوشت: 450 هزار تومان حداقل هزینه برای یک ماه سفره افطار ساده یک خانوار می شود.
آماری از بازار ارزاق عمومی در ماه رمضان

فیلم سریال آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس