آمار روستاهای خالی از سکنه در ایران

آمار روستاهای خالی از سکنه در ایران
از سال 1335 تا پایان سال 1393، بیش از 34 هزار روستا در کشور تخلیه شده که بخش زیادی از آنها ناشی از نبود آب بوده است.

آمار روستاهای خالی از سکنه در ایران

از سال 1335 تا پایان سال 1393، بیش از 34 هزار روستا در کشور تخلیه شده که بخش زیادی از آنها ناشی از نبود آب بوده است.
آمار روستاهای خالی از سکنه در ایران

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس