آمریکا مشتری کدام محصولات ایرانی است؟

آمریکا مشتری کدام محصولات ایرانی است؟

«کف‌پوش‌ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان»، یکی از محصولاتی است که در فروردین ماه سال جاری از ایران به ایالت متحده آمریکا صادر شده است. از این محصولات در یک مرحله معادل 190 هزار و 684 دلار و در یک مرحله دیگر معادل 505 هزار و 968 دلار و در مرحله پس از آن معادل پنج میلیون و 947 هزار و 805 دلار و در نهایت در مرحله دیگر معادل 846 دلار کالا به کشور ایالت متحده آمریکا صادر شده است. همچنین «کیوی، تازه»، از دیگر محصولاتی است که در فروردین ماه سال جاری از ایران به ایالت متحده آمریکا صادر شده که ارزش این محصولات معادل 320 دلار بوده است.   «میوه‌های خشک کرده»، نیز از دیگر محصولاتی است که در فروردین ماه ایران به آمریکا صادر کرده است. این محصولات معادل چهار هزار و 25 دلار ارزش داشته‌اند. «زعفران آماده برای خرده‌فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم»، از دیگر محصولاتی است که در فروردین ماه سال جاری از ایران به ایالت متحده آمریکا صادر شده است، از این محصولات در یک مرحله معادل 19 هزار و 291 دلار و در یک مرحله دیگر معادل 13 هزار و 383 دلار به ایالت متحده آمریکا صادر شده است. همچنین «زعفران دربسته بندی بیش از30گرم»، جزو محصولاتی بوده که اولین ماه سال 1395 از ایران به ایالت متحده آمریکا صادر شده است، این کالا چهار هزار و 680 کیلوگرم ارزش داشته است. «شیرینی (همچنین شکلات سفید) بدون کاکائو»، از دیگر محصولات صادراتی ایران به ایالت متحده آمریکا در فروردین ماه سال 1395 بوده است. از این محصول معادل سه هزار دلار به ایالت متحدهی آمریکا صادر شده است. «مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمیر میوه یا با افزودن قند»، از دیگر محصولات صادراتی ایران به ایالت متحده آمریکا بوده است، از این محصول معادل دو هزار و 575 دلار به آمریکا صادر شده است. همچنین از «کتاب، بروشور، جزوه و مطبوعات»، نیز معادل دو هزار و 575 دلار به ایالت متحده آمریکا صادر شده است. «فرش وسایرکف پوش‌های نسجی»، از دیگر محصولات صادر شده از ایران به ایالت متحده آمریکاست، از این محصول معادل 86 هزار و 775 دلار به این کشور صادر شده است.   در فروردین ماه امسال از محصول « گلیم دورو پشمی»، هم معادل 150 دلار کالا به ایالت متحدهی آمریکا صادر شده است. همچنین «سوماک، کارامانی ،فرش‌های دستباف» از دیگر محصولاتی است که در فرودین ماه امسال از ایران به آمریکا صادر شده است، این کالاها در یک مرحله معادل هشت هزار و 172 دلار و در یک مرحلهی دیگر معادل 86 هزار و 775 دلار کالا به ایالت متحده آمریکا صادر شده است.   «جاجیم از موادنسجی آماده مصرف»، از دیگر محصولاتی است که در فروردین ماه سال جاری از ایران به ایالت متحده‌ آمریکا صادر شده است، این کالا 151 دلار ارزش داشته اند. «گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان»، از دیگر محصولات صادراتی ایران به ایالت متحده آمریکاست، از این محصول معادل دو هزار و 685 دلار کالا به آمریکا صادر شده است. «اشیای ساخته از سنگ یا از سایر موارد معدنی»، از دیگر محصولاتی است که از ایران به ایالت متحدهی آمریکا صادر شده است، این محصول 456 دلار ارزش داشته است. «اشیای جور شدهی غیر مذکور برای آشپزخانه یا سرمیز»، از دیگر محصولات صادراتی ایران به آمریکا بوده است.این کالاها معادل 456 دلار ارزش داشته‌اند.   «آبگرم کن‌های زودجوش گازی »، از دیگر محصولات صادراتی ایران به ایالت متحدهی آمریکا در فروردین ماه سال جاری بودهاند. این محصولات 135 دلار ارزش داشته اند.  جمع محصولاتی که طی فروردین ماه امسال به ایالت متحده آمریکا صادر شده است، شش میلیون 848 هزار دلار معادل 20 میلیارد و 730 میلیون تومان ارزش داشته است.

آمریکا مشتری کدام محصولات ایرانی است؟

«کف‌پوش‌ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان»، یکی از محصولاتی است که در فروردین ماه سال جاری از ایران به ایالت متحده آمریکا صادر شده است. از این محصولات در یک مرحله معادل 190 هزار و 684 دلار و در یک مرحله دیگر معادل 505 هزار و 968 دلار و در مرحله پس از آن معادل پنج میلیون و 947 هزار و 805 دلار و در نهایت در مرحله دیگر معادل 846 دلار کالا به کشور ایالت متحده آمریکا صادر شده است. همچنین «کیوی، تازه»، از دیگر محصولاتی است که در فروردین ماه سال جاری از ایران به ایالت متحده آمریکا صادر شده که ارزش این محصولات معادل 320 دلار بوده است.   «میوه‌های خشک کرده»، نیز از دیگر محصولاتی است که در فروردین ماه ایران به آمریکا صادر کرده است. این محصولات معادل چهار هزار و 25 دلار ارزش داشته‌اند. «زعفران آماده برای خرده‌فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم»، از دیگر محصولاتی است که در فروردین ماه سال جاری از ایران به ایالت متحده آمریکا صادر شده است، از این محصولات در یک مرحله معادل 19 هزار و 291 دلار و در یک مرحله دیگر معادل 13 هزار و 383 دلار به ایالت متحده آمریکا صادر شده است. همچنین «زعفران دربسته بندی بیش از30گرم»، جزو محصولاتی بوده که اولین ماه سال 1395 از ایران به ایالت متحده آمریکا صادر شده است، این کالا چهار هزار و 680 کیلوگرم ارزش داشته است. «شیرینی (همچنین شکلات سفید) بدون کاکائو»، از دیگر محصولات صادراتی ایران به ایالت متحده آمریکا در فروردین ماه سال 1395 بوده است. از این محصول معادل سه هزار دلار به ایالت متحدهی آمریکا صادر شده است. «مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمیر میوه یا با افزودن قند»، از دیگر محصولات صادراتی ایران به ایالت متحده آمریکا بوده است، از این محصول معادل دو هزار و 575 دلار به آمریکا صادر شده است. همچنین از «کتاب، بروشور، جزوه و مطبوعات»، نیز معادل دو هزار و 575 دلار به ایالت متحده آمریکا صادر شده است. «فرش وسایرکف پوش‌های نسجی»، از دیگر محصولات صادر شده از ایران به ایالت متحده آمریکاست، از این محصول معادل 86 هزار و 775 دلار به این کشور صادر شده است.   در فروردین ماه امسال از محصول « گلیم دورو پشمی»، هم معادل 150 دلار کالا به ایالت متحدهی آمریکا صادر شده است. همچنین «سوماک، کارامانی ،فرش‌های دستباف» از دیگر محصولاتی است که در فرودین ماه امسال از ایران به آمریکا صادر شده است، این کالاها در یک مرحله معادل هشت هزار و 172 دلار و در یک مرحلهی دیگر معادل 86 هزار و 775 دلار کالا به ایالت متحده آمریکا صادر شده است.   «جاجیم از موادنسجی آماده مصرف»، از دیگر محصولاتی است که در فروردین ماه سال جاری از ایران به ایالت متحده‌ آمریکا صادر شده است، این کالا 151 دلار ارزش داشته اند. «گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان»، از دیگر محصولات صادراتی ایران به ایالت متحده آمریکاست، از این محصول معادل دو هزار و 685 دلار کالا به آمریکا صادر شده است. «اشیای ساخته از سنگ یا از سایر موارد معدنی»، از دیگر محصولاتی است که از ایران به ایالت متحدهی آمریکا صادر شده است، این محصول 456 دلار ارزش داشته است. «اشیای جور شدهی غیر مذکور برای آشپزخانه یا سرمیز»، از دیگر محصولات صادراتی ایران به آمریکا بوده است.این کالاها معادل 456 دلار ارزش داشته‌اند.   «آبگرم کن‌های زودجوش گازی »، از دیگر محصولات صادراتی ایران به ایالت متحدهی آمریکا در فروردین ماه سال جاری بودهاند. این محصولات 135 دلار ارزش داشته اند.  جمع محصولاتی که طی فروردین ماه امسال به ایالت متحده آمریکا صادر شده است، شش میلیون 848 هزار دلار معادل 20 میلیارد و 730 میلیون تومان ارزش داشته است.

آمریکا مشتری کدام محصولات ایرانی است؟

بک لینک قوی

دانلود سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس