آه و افسوس دایی و مهاجری (عکس)

آه و افسوس دایی و مهاجری (عکس)
خوش و بش مربیان و خنده روی لب های آنها فقط برای پیش از شروع بازی است. فقط برای چند لحظه. داور که در سوت خود به علامت آغاز بازی می دمد استرس مربی شروع می شود تا سوت پایان!

آه و افسوس دایی و مهاجری (عکس)

خوش و بش مربیان و خنده روی لب های آنها فقط برای پیش از شروع بازی است. فقط برای چند لحظه. داور که در سوت خود به علامت آغاز بازی می دمد استرس مربی شروع می شود تا سوت پایان!
آه و افسوس دایی و مهاجری (عکس)

پرشین موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس