آگهی استخدامی آزمایشگاه کارخانه تبریز 2016-05-22

استخدام آزمایشگاه کارخانه ای در تبریز
  به یک نفر خانم فوق لیسانس شیمی با یک سال سابقه کار یا لیسانس شیمی نساجی  جهت کار در آزمایشگاه کارخانه ای  واقع در شهرک سلیمی تبریز نیازمندیم. مزایا سرویس رفت و برگشت شماره تماس: ۳۴۳۲۹۹۶۸ الی ۹

استخدام آزمایشگاه کارخانه ای در تبریز

  به یک نفر خانم فوق لیسانس شیمی با یک سال سابقه کار یا لیسانس شیمی نساجی  جهت کار در آزمایشگاه کارخانه ای  واقع در شهرک سلیمی تبریز نیازمندیم. مزایا سرویس رفت و برگشت شماره تماس: ۳۴۳۲۹۹۶۸ الی ۹
استخدام آزمایشگاه کارخانه ای در تبریز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس