آگهی استخدامی با نفت تهران 2016-06-15

استخدام با مدرک رشته نفت و شیمی در تهران
  دکترا یا دانشجوی دکترا در رشته نفت و شیمی جهت انجام امور پژوهشی در تهران استخدام می نماییم. تلفن: ۶۶۹۱۱۷۲۶- ۶۶۹۳۱۶۶۹

استخدام با مدرک رشته نفت و شیمی در تهران

  دکترا یا دانشجوی دکترا در رشته نفت و شیمی جهت انجام امور پژوهشی در تهران استخدام می نماییم. تلفن: ۶۶۹۱۱۷۲۶- ۶۶۹۳۱۶۶۹
استخدام با مدرک رشته نفت و شیمی در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس