آگهی استخدامی بیمارستان (سجاد) شغلی 2016-06-26

استخدام بیمارستان شهرام (سجاد) در دو رده شغلی
  بیمارستان شهرام (سجاد ) در تهران با حقوق و مزایای مکفی استخدام می کند: سوپروایزر بالینی و سرپرستار: با سابقه کاری کارشناس پرستاری: با سابقه کاری متقاضیان با داشتن اصل مدرک پایان طرح نیروی انسانی حداکثر تا تاریخ ۹۵/۴/۱۰ از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۴ به کارگزینی بیمارستان مراجعه نمایند. آدرس: میدان فاطمی، نبش چهلستون

استخدام بیمارستان شهرام (سجاد) در دو رده شغلی

  بیمارستان شهرام (سجاد ) در تهران با حقوق و مزایای مکفی استخدام می کند: سوپروایزر بالینی و سرپرستار: با سابقه کاری کارشناس پرستاری: با سابقه کاری متقاضیان با داشتن اصل مدرک پایان طرح نیروی انسانی حداکثر تا تاریخ ۹۵/۴/۱۰ از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۴ به کارگزینی بیمارستان مراجعه نمایند. آدرس: میدان فاطمی، نبش چهلستون
استخدام بیمارستان شهرام (سجاد) در دو رده شغلی

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس