آگهی استخدامی تکنسین به تهران 2016-04-12

استخدام تکنسین برق آشنا به لحیم کاری در تهران
  به تکنسین برق آشنا به لحیم کاری و مونتاژ تابلو برق در تهران نیازمندیم. تماس:۴۴۰۳۰۰۴۶-۴۷

استخدام تکنسین برق آشنا به لحیم کاری در تهران

  به تکنسین برق آشنا به لحیم کاری و مونتاژ تابلو برق در تهران نیازمندیم. تماس:۴۴۰۳۰۰۴۶-۴۷
استخدام تکنسین برق آشنا به لحیم کاری در تهران

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس