آگهی استخدامی دانشگاه علوم مازندران 2016-07-05

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران

شرکت ایمن تاج شمال برنده آگهی مناقصه مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ به منظور تامین خدمات تخصصی مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت و ارائه خدمات بهداشت محیط و حرفه ای در سطح استان در نظر دارد تعداد ۱۰۹ نفر (فارغ التحصیل بهداشت محیط) و تعداد ۵۱ نفر (فارغ التحصیل بهداشت حرفه ای) از افراد واجدشرایط را از طریق برگزاری مصاحبه پس از طی کردن دوره آموزشی و مراحل قانونی به صورت شرکتی (خرید خدمات ) بکارگیری نماید.

«جدول نیازهای بهداشت محیط»

ردیف شهرستان تعداد مورد نیاز جنسیت * مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه بهداشتی و تعداد مورد نیاز** شرایط احراز تحصیلی لازمجهت ثبت نام و شرکت در آزمون
مرد زن
۱ رامسر ۵ ۳ ۲ مرکز شماره ۲(یک نفر مرد و یک نفر زن) –   مرکز کتالم (یک نفرزن) – (مرکز شماره ۱  و   مرکز اشکور) (یک نفر مرد)  – (مرکز گالش محله و مرکز جنت رودبار) (یک نفر مرد) دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته بهداشت محیط
(دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس ارشد بهداشت محیط صرفا در صورتیکه مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی آنان بهداشت محیط باشد حق شرکت دارند)
۲ تنکابن ۹ ۵ ۴ خرم آباد(یک نفر مرد)  – شیرود(یک نفر مرد)- شماره سه(یک نفر مرد)- نشتارود (یک نفر مرد)- سلیمان آباد(یک نفرزن) – (لتاک – کترا) (یک نفر مرد)- (شماره دو – لشتو) (یک نفرزن) – (شماره چهار – قلعه گردن) (یک نفرزن) – (عماریه – نعمت آباد) (یک نفر زن)
۳ عباس آباد ۴ ۲ ۲ سلمانشهر(یک نفر مرد و یک نفر زن) –  عباس آباد(یک نفرزن)  – پایگاه غیر ضمیمه کلار آباد(یک نفر مرد)
۴ چالوس ۴ ۲ ۲ مرزن آباد(یک نفر مرد)  – مرکز حسنکیف (یک نفرزن)  – (پایگاه غیرضمیمه مرکز حسنکیف و  واحه) (یک نفرزن) – ( کلنو  و سردآبرود) (یک نفر مرد)
۵ نوشهر ۴ ۲ ۲ ونوش(یک نفر مرد)  – هلستان(یک نفرزن) – (کجور – میخساز) (یک نفرزن) – (امیرود – دوآب) (یک نفر مرد)
۶ نور ۶ ۳ ۳ رویان(یک نفرزن) – (بلده – اوز) (یک نفر مرد)- (تاکر – لاویج) (یک نفر مرد)  – (جلیکان – آهودشت) (یک نفرزن) – (عبدالله آباد – سلیاکتی – سید کلا) (یک نفرزن) – چمستان(یک نفر مرد)
۷ آمل ۱۴ ۷ ۷ شفا (یک نفرزن) – محمد اباد(یک نفر مرد)- (شهدا روستایی – حکیمی) (یک نفر مرد)- (اجوارکلا –  فجر) (یک نفرزن) -( بلوری – حسین اباد) (یک نفر مرد)-  – ( اسک – رینه) (یک نفر مرد)- گزنک (یک نفر مرد)-  بائیجان(یک نفر مرد)-  (طوله کلا- رشکلا) (یک نفرزن) – (وسطی کلا – نظام اباد) (یک نفرزن) – (اسپاهی کلا- کمانگر کلای دابو – قائمیه) (یک نفرزن)  -(مطهری – رسالت) (یک نفرزن) – (مرزانکلا – درازان) (یک نفر مرد)-  امامت(یک نفر زن)
۸ محمودآباد ۴ ۲ ۲ (مرکز هفتم تیر- آزادمون) (یک نفرزن)  –  (وزرامحله – گالشپل) (یک نفرزن)  -(بیشه کلا – متوریج) (یک نفر مرد)  – (عبداله آباد – احمد آباد -معلم کلا) (یک نفر مرد)
۹ فریدونکنار ۴ ۲ ۲ پایگاه بهداشتی شماره یک (یک نفرزن) -پایگاه ضمیمه مرکز شهید بصیر (یک مرد و یک زن)-سوته(یک نفر مرد)
۱۰ بابلسر ۶ ۳ ۳ مرکز ۱۷ شهریور بهنمیر(یک نفر مرد)  – کله بست(یک نفرزن)   – شهید فرجی(یک نفر مرد)   – (عزیزک – نصرت کلا) (یک نفرزن)  – (باقرتنگه – عربخیل) (یک نفرزن)  –  (اجاکسر – علی آباد) (یک نفر مرد)
ردیف شهرستان تعداد مورد نیاز جنسیت * مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه بهداشتی و تعداد مورد نیاز** شرایط احراز تحصیلی لازمجهت ثبت نام و شرکت در آزمون
مرد زن
۱۱ سوادکوه ۳ ۲ ۱ مرکز شهری  و روستائی پل سفید(یک نفر مرد)- (بورخیل – اتو) (یک نفر مرد)  – (مرکز شهری آلاشت -لله بند) (یک نفرزن) دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته بهداشت محیط
(دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس ارشد بهداشت محیط صرفا در صورتیکه مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی آنان بهداشت محیط باشد حق شرکت دارند)
۱۲ قائمشهر ۱۰ ۵ ۵ پایگاه ۱مرکز۸شهری(یک نفر مرد)  – ۷شهری(یک نفر مرد)- ۶شهری(یک نفر مرد)  – (۳شهری – ۳روستایی) (یک نفرزن)  – ( ۴شهری- قراخیل) (یک نفر مرد)  – (کلاگر محله- جنید) (یک نفرزن)  – (خطیرکلا – میدانسر) (یک نفر مرد)- ( ۲روستایی – ۱روستایی) (یک نفرزن) – (قادیکلا بزرگ – قادیکلا ارطه) (یک نفرزن) – (جمنان- آهنگرکلا نوکنده) (یک نفر زن)
۱۳ سیمرغ ۳ ۲ ۱ مرکز شهری کیا کلا (یک نفر مرد)- نجارکلا قدیم (یک نفرزن) – (نجارکلا جدید – پایگاه سید محله) (یک نفر مرد)
۱۴ جویبار ۲ ۱ ۱ (لاریم و طالش محله )۱ مرد و (کوهی خیل و شهری ۲ ) ‏۱ نفر زن
۱۵ ساری ۱۰ ۵ ۵ (صفر اباد  – پنبه چوله) (یک نفر مرد)- (کیاسر – تلمادره) (یک نفر مرد)- (پایگاه هفت –  شماره سه ) (یک نفرزن) -(پایگاه نه  – آبندانسر) (یک نفرزن) -(خزر آباد  -طوقدار ) (یک نفر مرد)-(شماره هشت – شماره چهار) (یک نفر مرد)-(آکند – شماره یازده) (یک نفر مرد)-(زلم رودبار- وناجم) (یک نفرزن) -(امره-  رودبار هولار) (یک نفرزن) -(هولا – خرم آباد) (یک نفر زن)
۱۶ میاندرود ۴ ۲ ۲ (مرکز سورک- پایگاه سورک) (یک نفرزن) – (مرکز زید – مرکز اسرم) (یک نفر مرد)  -(مرکز طبقده – مرکز جامخانه) (یک نفرزن)  -(مرکز دارابکلا- مرکز اسلام آباد) (یک نفر مرد)
۱۷ نکا ۴ ۲ ۲  مرکزروستائی نکا یک و دو (یک نفرزن)   – (ابچین- چناربن) (یک نفر مرد)– (درویش خیلک – چلمردی) (یک نفرزن)  -(سوچلما-  استخرپشت) (یک نفر مرد)
۱۸ بهشهر ۷ ۴ ۳ بهشهر چهار(یک نفرزن)   –  پایگاه غیر ضمیمه شماره یک(یک نفر مرد)  –  بهشهر یک(یک نفرزن)  –  پایگاه غیر ضمیمه  شماره سه(یک نفر مرد)  –  (گرجی محله – شهیدآباد) (یک نفرزن)  – (ارضت – سفیدچاه) (یک نفر مرد)  – ( غریب محله –  برما) (یک نفر مرد)
۱۹ گلوگاه ۲ ۱ ۱ (مرکز هشتکه ) ۱ زن و (مرکز گلوگاه ۲ ) ۱ مرد
جمع ۱۰۸ ۵۷ ۵۲

*در صورت عدم وجود داوطلب یا عدم تکمیل ظرفیت تعیین شده در شهرستانهای مورد نظر برابر مفاد آگهی ، بدون در نظر گرفتن جنسیت نسبت به تکمیل ظرفیت اقدام میگردد .
**انتخاب محل خدمت پذیرفته شدگان در شهرستان با هماهنگی شرکت به عهده معاونت بهداشتی دانشگاه خواهد بود.

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران

«جدول نیازهای واحد بهداشت حرفه ای»

ردیف شهرستان تعداد مورد نیاز جنسیت * مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه بهداشتی و تعداد مورد نیاز**
مرد زن
۱ رامسر ۲ ۱ ۱ مرکز شماره ۲(۱ نفر مرد)– مرکز سادات شهر(۱نفرزن)
۲ تنکابن ۳ ۲ ۱ مرکز شیرود(۱نفر مرد) – مرکز خرم آباد (۱ نفر زن) – مرکز نشتارود (۱ نفر مرد)
۳ عباس آباد ۳ ۲ ۱ مرکز بهداشتی درمانی فاطمه الزهرا سلمانشهر(۱ نفر مرد) – مرکز سید محله(۱ نفر زن) – مرکز ولیعصر عباس آباد( ۱ نفر مرد)
۴ چالوس ۲ ۱ ۱ مرکز مجلار (۱ نفر مرد) – مرکز حسنکیف( ۱ نفر زن)
۵ نوشهر ۲ ۱ ۱ مرکز مزگاه(۱نفر مرد) – مرکز عابدین پور (۱نفر زن)
۶ نور ۴ ۲ ۲ مرکز نور۱(۱نفر زن)-مرکز رویان(۱ نفر زن) – مرکز چمستان (۱نفر مرد)- مرکز بنفشه ده(۱نفرمرد)
۷ آمل ۴ ۲ ۲ مرکز رشکلا، مرکز بوران(به مرکزیت رشکلا  ۱ نفر زن)- مرکز رینه، مرکز بایجان،مرکز اسک، مرکز گزنک(به مرکزیت  گزنک ۱ نفر مرد)-مرکز حکیمی، مرکز شهید بهشتی( به مرکزیت شهید بهشتی ۱ نفر زن)- مرکز مرزانکلا، مرکز عدالت( به مرکز یت عدالت  ۱ نفر مرد)
۸ محمودآباد ۲ ۱ ۱ مرکز  ناطق نوری( ۱ نفر زن) – مرکز کلو ده (۱نفر مرد)
۹ فریدونکنار ۱ ۱ ۰ مرکز شهدا ازباران(۱نفرمرد)
۱۰ بابلسر ۲ ۱ ۱ مرکز شهید میرزاده(۱نفرمرد) – مرکز شهید فرجی(۱نفر زن)
۱۱ سوادکوه ۲ ۱ ۱ مرکز شهری روستایی زیرا(۱ نفرزن) – مرکز شهری روستایی پل سفید(۱نفر مرد)
۱۲ قائمشهر ۳ ۲ ۱ مرکز خطیر کلا، مرکز میدانسر، مرکز قراخیل(به مرکزیت خطیرکلا  ۱نفر مرد) -مرکز ۱۳ شهری، مرکز ۹ شهری ( به مرکزیت ۹ شهری  ۱ نفر مرد)- مرکز یک روستای( انفر زن)
۱۳ سیمرغ ۲ ۱ ۱ مرکز شهری کیاکلا (پایگاه سیدمحله، ۱نفر مرد)-  مرکز نجار کلا قدیم(۱نفرزن)
۱۴ جویبار ۱ ۱ ۰ مرکز لاریم(۱نفرمرد)
۱۵ ساری ۹ ۵ ۴ مرکز شماره ۱۰، پایگاه شماره ۹ (به مرکزیت ۱۰ شهری ، ۱نفر زن)-پایگاه شماره، ۴، مرکز شماره۹(به مرکزیت پایگاه شماره ۴ ، ۱نفر مرد) –مرکز شماره ۳، پایگاه شماره ۸ (به مرکزیت شماره ۳،  ۱نفر زن)- مرکز شماره ۸، مرکز بالادزا (به مرکزیت شماره ۸  ،۱نفر مرد)-مرکز هولا، مرکز آبندانسر(به مرکزیت هولا ، ۱نفر مرد)- مرکز صفر آباد، مرکز آکند(به مرکزیت صفر آباد،  ۱نفر زن)- مرکز شماره ۶ شهری، مرکز شماره ۱ (به مرکزیت شماره ۱ ، ۱نفر زن)- مرکز کیاسر، مرکز تلمادره(به مرکزیت کیاسر،  ۱نفر مرد)- مرکز پنبه زار کتی، مرکز پنبه چوله(به مرکزیت پنبه زار کتی،  ۱نفر مرد)
۱۶ میاندرود ۲ ۱ ۱ مرکز سورک(۱نفر مرد) –   مرکزاسلام آباد(۱نفرزن)
۱۷ نکا ۳ ۲ ۱ مرکزنکا۳(۱نفرمرد) –مرکز نکا۲( ۱نفرمرد)- مرکزتوسکلا(۱نفرزن)
۱۸ بهشهر ۱ ۱ ۰ مرکز زاغمرز(۱نفرمرد)
۱۹ گلوگاه ۳ ۲ ۱ مرکز گلوگاه ۱(۱نفرمرد)  -مرکز هشتکه(۱نفر زن)- مرکز گلوگاه۲(۱نفرمرد)
جمع ۵۱ ۳۰ ۲۱

*در صورت عدم وجود داوطلب یا عدم تکمیل ظرفیت تعیین شده در شهرستانهای مورد نظر برابر مفاد آگهی ، بدون در نظر گرفتن جنسیت نسبت به تکمیل ظرفیت اقدام میگردد .
**انتخاب محل خدمت پذیرفته شدگان در شهرستان با هماهنگی شرکت به عهده معاونت بهداشتی دانشگاه خواهد بود.

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۱-    شرایط عمومی :
۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲/۱- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت در زمان ثبت نام (ویژه برادران)
۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
۶/۱- نداشتن منع اشتغال دردستگاه¬های دولتی به¬موجب آرای مراجع قانونی
۷/۱- داشتن حداقل ۲۰ و حداکثر ۴۰  سال تمام (تاریخ اولین روز شروع ثبت نام (۰۱/۰۴/۱۳۹۵) مبنای محاسبه سن قرار می گیرد)
تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر در مجموع  حداکثر۵ سال به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف) مدت خدمت سربازی آقایان بر اساس کارت پایان خدمت (به میزان خدمت انجام شده) .
ب) مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که طرح خدمت نیروی انسانی را انجام داده اند( به میزان انجام خدمت انجام شده) .
ج) سابقه اشتغال تمام وقت در بخش دولتی یا خصوصی در شغل مربوطه مشروط به ارائه تائیدیه های معتبر از بیمه تامین اجتماعی ( به میزان خدمت انجام شده) .
د) رزمندگانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل، به صورت داوطلبانه ( از تاریخ ۳۱/۶/۵۹ لغایت ۲۹/۵/۶۷ ) خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه.
و) جانبازان و رزمندگان داوطلب که در جبهه های نبرد حق علیه باطل مجروح شده اند به میزان مدت زمان بستری شده در بیمارستان و یا گواهی استراحت پزشکی.
ه) افراد خانواده معظم شهداء، مفقود الاثر ها، جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند (شامل: همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر، خواهر)  بمیزان ۵ سال.
ی) آزادگان برابر قانون از حداکثر سن فوق الذکر معاف می باشند.
۸/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی یا قراردادی این دانشگاه و سایر دستگاه¬های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند .
۹/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۰/۱- داشتن سلامت جسمانی و روانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن بکارگیری می¬شوند بر اساس نظر کمیسیون پزشکی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۲- شرایط اختصاصی :
۲-۲- داشتن مدرک تحصیلی برابر با شرایط احراز مندرج در جدول نیازها در زمان ثبت نام .
۲-۳- نداشتن  محدودیت و معذوریت قانونی یا شخصی برای حضور در ساعات تعیین شده از سوی شرکت .
۲-۴- داوطلبان دارنده مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی بهداشت محیط یا بهداشت حرفه ای  ( حسب مورد )  که در حال تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر میباشند ( دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ) ، حق ثبت نام و شرکت در فراخوان را دارند لیکن در صورت پذیرفته شدن ، قبل از شروع بکار مکلف به ارائه گواهی انصراف از تحصیل و تسویه حساب از دانشگاه محل تحصیل خود می باشند.)
۲-۵- داوطلبان باید بومی استان مازندران باشند و ثبت نام داوطلبان غیر بومی استان مجاز نمی باشد .
ملاک بومی استان همان شرایطی است که در بند (۲-۶) برای بومی شهرستان قید گردیده لیکن محدوده جغرافیایی مورد نظر استان مازندران خواهد بود .
۲-۶ – داوطلبان درصورت برخورداری از شرایط مشروحه ذیل و ارائه مدارک لازم در زمان ثبت نام بومی شهرستان شناخته میشوند و در صورت کسب امتیاز برابر با سایر داوطلبان بومی استان از اولویت برخوردار می باشند.
داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را دارا باشند تا بعنوان بومی شهرستان تلقی گردند .
الف- محل تولد داوطلب یا همسر وی (طبق مندرجات شناسنامه) با شهرستان مورد تقاضای پذیرش یکی باشد .
ب- داوطلب حداقل ۴ سال از مدت تحصیلات خود (ابتدائی، راهنمایی و متوسطه) را در شهرستان مورد تقاضای پذیرش طی کرده باشد .
ج- همسر و فرزندان کارمندان شاغل و بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی مازندران که محل خدمت آنان با شهرستان محل مورد تقاضای داوطلب یکی باشد .
تبصره۱: مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، آخرین تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
۲-۷- افرادی که در حال انجام  خدمت طرح نیروی انسانی (قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ) میباشند در صورت پذیرفته شدن مکلف به تسویه حساب و ارائه گواهی پایان طرح یا قسمتی از طرح می باشند.
۲-۸- افرادی که دارای قرارداد خدمات مشاوره ارگانها و اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی  را دارند و همچنین مسئول فنی شرکتهای خدماتی مبارزه با ناقلین ، شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای ، آموزشگاههای اصناف ، شرکتهای خودکنترلی و خود اظهاری و … میباشند در صورت پذیرفته شدن مکلف به تسویه حساب و ارائه گواهی فسخ قرارداد و ابطال پروانه مسئول فنی می باشند.
۳- نحوه و مهلت ثبت نام و تحویل مدارک مورد نیاز :
۳-۱- متقاضیان واجد شرایط موظفند از روزسه شنبه ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تا روز سه شنبه  ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ به سایت اینترنتی به نشانی  www.imantaj-shomal.co.ir مراجعه و پس از مطالعه دقیق مفاد فراخوان و سایر موارد مرتبط با فراخوان که در همان صفحه قابل مشاهده است نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام و سپس با پرینت برگ ثبت نام که در آن کد رهگیری درج شده است و سایر مدارک لازم برای ثبت نام که ذیلا آمده است نسبت به مراجعه حضوری از روز سه شنبه مورخ  ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ لغایت جهارشنبه ۰۹/۰۴/۱۳۹۵به استثناء ایام تعطیل رسمی ( از ساعت ۸ صبح لغایت ۶ بعد از ظهر ) و در روز های پنجشنبه ۳ و ۱۰ /۴/۹۵ ( از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۳ ) به دفتر شرکت ایمن تاج شمال واقع در شهر نکا  خیابان انقلاب جنب اداره آموزش و پروش پاساژ بزرگ طبقه دوم  مدارک را  تحویل و رسید دریافت نمایند .
تذکر ۱ : در صورت عدم ثبت نام اینترنتی مدارک داوطلبان پذیرفته و دریافت  نخواهد شد لذا یکی از مدارک اصلی ثبت نام حضوری برگ رسید ثبت نام اینترنتی خواهد بود .
تذکر ۲ : مدارک الزاما باید توسط شخص داوطلب تحویل شرکت گردد و ثبت نام نهایی زمانی معتبر خواهد بود که ثبت نام حضوری نیز انجام و رسید تحویل گردد .
تذکر ۳ : پس از مهلت زمانی فوق به هیچ عنوان مدارک تحویل گرفته نمی شود و ثبت نام انجام نخواهد شد و به مدارک ارسالی بصورت غیرحضوری ( از طریق پست ، ایمیل و ….) هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد .
تذکر ۴ : داوطلبان موظفند قبل از ثبت نام  مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال به حساب شماره  ۲۷/۴۱۹۴۲ نزد بانک ملت شعبه بنام آقای امیر رضا رضائی  واریز نموده و اصل فیش پرداختی را در زمان ثبت نام به شرکت تحویل نمایند.
تذکر ۵ : اطلاع رسانی های مرتبط فقط از طریق سایت شرکت صورت می گیرد و تحویل مدارک صرفاٌ بصورت دستی و با مراجعه حضوری ( در مهلت زمانی تعیین شده ) میسر می باشد. در ضمن در زمان تحویل تصویرمدارک و مستندات با اصل مدارک مطابقت داده می شود.
شماره تلفن شرکت : ۳۴۷۴۷۷۷۳  , ۳۴۷۴۶۶۶۱ – ۰۱۱ ( و در صورت ضرورت تلگرام سایت مراجعه نمایید)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران

* مدارک مورد نیازبرای ثبت نام :
–    پرینت برگ ثبت نام اینترنتی
–    یک قطعه عکس ۴*۳ با پشت زمینه سفید و پشت نویسی شده (با رعایت حجاب اسلامی )
–    اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
–    اصل و تصویر مدرک تحصیلی یا گواهی فارغ التحصیلی معتبر (مقاطع فوق دیپلم ،  لیسانس و فوق لیسانس) که معدل فارغ التحصیلی در آن درج شده باشد (دارندگان مدرک کارشناسی ارشد حسب مورد ملزم به ارائه مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی در رشته بهداشت محیط یا حرفه ای می باشند).
–    اصل و تصویر پشت و رو کارت ملی
–    اصل و تصویر گواهی پایان طرح (در صورت انجام خدمت طرح)
–    اصل و تصویر سوابق تجربی و اجرایی مرتبط با رشته تحصیلی و شغل مورد درخواست با ذکر  دقیق تاریخ شروع ، پایان و محل اشتغال یا واحد خدمتی
–    اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)
–    اصل رسید بانکی مبنی بر پرداخت حق  ثبت نام آزمون .
–    اصل و تصویر مدارک دال بر بومی بودن (یکی از مدارک مندرج در بند های الف تا ج  ۲-۵ آگهی
–    اصل و تصویر دوره ها و گواهینامه های آموزشی طی شده ( از مراکز بهداشت و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی )
–    اصل و تصویر مستندات مربوط به تدریس در موسسات آموزشی
–    اصل و تصویر گواهینامه مهارتی کار با کامپیوتر ICDL  ( از دانشگاه علوم پزشکی یا سازمان فنی و حرفه ای )
–    اصل و تصویر گواهینامه  قبولی آزمون دوره خود اظهاری و خود کنترلی ( ویژه متقاضیان شغل بهداشت محیط)
–    اصل و تصویر گواهینامه  قبولی آزمون دوره صلاحیت فنی بهداشت حرفه ای ( ویژه متقاضیان شغل بهداشت حرفه ای)
–    اصل و تصویر مدارک مربوط به فرزند کارکنان شاغل و بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی مازندران (حکم کارگزینی یا بازنشستگی)
–    مشمولین بند ۲۱ فر م ثبت نام ، اعمال اولویتهای قانونی ( ایثارگران) ضروریست گواهی خود را از مراجع ذیصلاح ( بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ) حسب مورد اخذ و همراه با سایر مدارک تحویل نمایند.( گواهی جانبازان الزاماَ با قید درصد جانبازی و خانواده جانبازان با قید  از کارافتاده کلی مبنی بر قادر به کار نبودن ایشان به تائید بنیاد فوق الذکر رسیده باشد) . ضمناً خانواده محترم شهداء می بایست در صورت دارا بودن کارت شناسائی از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان،  تصویر آن و در غیر اینصورت گواهی از بنیاد مذکور را اخذ و ارائه نمایند.

۳-۲-  به ثبت نام ناقص و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارک و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.
۴- زمان و محل توزیع کارت و برگزاری مصاحبه : نحوه صدور و تحویل کارت ورود به مرحله مصاحبه ، زمان و مکان انجام مصاحبه و هر گونه اطلاع رسانیهای لازم دیگر پس از پایان مهلت ثبت نام و تحویل مدارک صرفا از طریق همین سایت انجام خواهد شد و داوطلبان محترم میبایست جهت آگاهی از اطلاعیه ها حداقل هر ۲۴ ساعت یکبار به سایت مراجعه نمایند.
۵- معیار های پذیرش اولیه برای ورود به دوره آموزشی :
الف) امتیازات مربوط به مدارک و مستندات و سوابق علمی و تجربی :
شامل: بومی شهرستان ، تاهل، معدل فارغ التحصیلی، تدریس در موسسات آموزشی در زمینه بهداشت محیط و حرفه ای ، گواهینامه های آموزشی تخصصی در زمینه شغل مورد تقاضا ( از مراکز بهداشت و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی )، سوابق تجربی و اجرایی ، گواهینامه مهارتی کار با کامپیوتر ICDL ، گواهینامه  قبولی آزمون دوره خود اظهاری و خود کنترلی ، فرزند کارمندان شاغل و بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی مازندران که در مجموع ۴۵% امتیاز جذب را به خود اختصاص خواهند داد که در صورت ارائه مستندات معتبر در زمان ثبت نام قابل اعمال خواهد بود .
ب – مصاحبه تخصصی :
این مرحله شامل سئوالات تخصصی شفاهی مرتبط با شغل و رشته تحصیلی  و اظهار نظر هسته گزینش خواهد بود که به میزان ۵۵%  در فرآیند نهایی جذب موثر میباشد .
تبصره :  داوطلبان در زمان انجام مصاحبه تخصصی از لحاظ قدرت بیان و تکلم ؛ توانمندیهای ارتباطی و سلامت روحی و روانی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و در صورت احراز مشکل موثر در ارائه خدمت از ادامه رقابت حذف خواهند شد .
پذیرش نهایی داوطلبان برای بکارگیری بر اساس نمرات مکتسبه از مجموع امتیازات مربوط به مدارک و مستندات و سوابق علمی و تجربی ارائه شده در زمان مقرر و مصاحبه تخصصی و برابر ظرفیت مورد نیاز شهرستان و طی مراحل بررسی و تائید صلاحیت توسط گزینش دانشگاه و همچنین طی دوره آموزشی مربوطه که توسط شرکت برگزار میگردد  خواهد بود .
تذکر: منابع مصاحبه تخصصی قابل دانلود از همین سایت می باشد.
۶- تذکرات :
۱-    انجام کلیه فرآیندهای بکارگیری و اشتغال نیروها و پاسخگویی به آنان در خصوص نحوه فراخوان و بکارگیری بعهده مدیرعامل شرکت ایمن تاج شمال  خواهد بود .
۲-    انعقاد قرارداد با نیروهای پذیرفته شده در فراخوان بصورت موقت بوده و در صورت رضایتمندی از نحوه خدمتی ،  برحسب نیاز قرارداد آنان از طریق شرکت مذکور و یا شرکتهای برنده دیگر تمدید خواهد شد .
۳-    نیروهای جذب شده هیچگونه رابطه استخدامی با دانشگاه علوم پزشکی مازندران نخواهند داشت و تعهدی برای دانشگاه برای تداوم اشتغال و استخدام آنان ایجاد نخواهد کرد .
۵- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن فراخوان  بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، مصاحبه و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف واقع داده یا فاقد شرایط مندرج در فراخوان است از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و در صورت شرکت در کلاس های آموزشی و یا پس از انعقاد قرارداد کار اخراج خواهد شد.
۸- پذیرفته شدگان نهایی موظفند پس از اعلام اسامی آنان از طریق شرکت ، طبق برنامه تنظیمی و در مهلت تعیین شده برای تکمیل پرونده گزینشی به هسته گزینش دانشگاه مراجعه و در انجام مراحل گزینشی همکاری لازم را داشته باشند . در صورت عدم مراجعه، در مهلت مقرر قبولی آنان کان لم یکن تلقی شده و نفرات بعدی بجای آنان به گزینش معرفی خواهند شد.
۹- پذیرفته شدگان اصلی پس از دعوت به کار، حداکثر ۱۰ روز فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و شروع بکار به شرکت مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر از  نفرات بعدی به ترتیب نمره جهت شروع بکار دعوت بعمل می آید.

جهت مشاهده آگهی در سایت علوم پزشکی مازندران اینجا کلیک کنید

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید

منبع:

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نوشته استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران اولین بار در میهن استخدام | آگهی استخدام | کاریابی پدیدار شد.

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس