آگهی استخدامی دفتر چاپ شیراز 2016-06-30

استخدام دفتر چاپ یاس در شیراز
  به یک نفر خانم جهت امورات دفتری  جهت کار در دفتر چاپ یاس واقع در شیراز نیازمندیم. شماره تماس: ۰۷۱۳۲۲۷۰۱۰۸ – ۰۹۳۸۶۶۸۶۳۴۶

استخدام دفتر چاپ یاس در شیراز

  به یک نفر خانم جهت امورات دفتری  جهت کار در دفتر چاپ یاس واقع در شیراز نیازمندیم. شماره تماس: ۰۷۱۳۲۲۷۰۱۰۸ – ۰۹۳۸۶۶۸۶۳۴۶
استخدام دفتر چاپ یاس در شیراز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس