آگهی استخدامی فروشگاه مواد معین 2016-06-09

استخدام فروشگاه مواد غذایی معین
  فروشگاه  مواد غذایی معین  به حسابدار خانم آشنا به نرم افزار صبا جهت شیفت صبح در کرمان نیازمند است. تلفن : ۰۹۱۳۳۴۱۲۰۰۹ فروشگاه معین

استخدام فروشگاه مواد غذایی معین

  فروشگاه  مواد غذایی معین  به حسابدار خانم آشنا به نرم افزار صبا جهت شیفت صبح در کرمان نیازمند است. تلفن : ۰۹۱۳۳۴۱۲۰۰۹ فروشگاه معین
استخدام فروشگاه مواد غذایی معین

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس