آگهی استخدامی مدیران و موفقیت 2016-03-26

وظیفه مدیران و کارمندان برای موفقیت
بیشترین وظیفه مدیران و کارمندان در کلیه مباحث ذکر شده، دو مطلب قابل توجه است اول اینکه بیشترین نشانه​ها به سمت مدیران می‌باشد و دوم اینکه محور اصلی انسان و مدیریت بر این سرمایه است. به عبارتی مدیران وقتی می​توانند به موفقیت دست یابند که ابتدا به نیروی انسانی خود توجه کنند بعد به کار.  […]

وظیفه مدیران و کارمندان برای موفقیت

بیشترین وظیفه مدیران و کارمندان در کلیه مباحث ذکر شده، دو مطلب قابل توجه است اول اینکه بیشترین نشانه​ها به سمت مدیران می‌باشد و دوم اینکه محور اصلی انسان و مدیریت بر این سرمایه است. به عبارتی مدیران وقتی می​توانند به موفقیت دست یابند که ابتدا به نیروی انسانی خود توجه کنند بعد به کار.  […]
وظیفه مدیران و کارمندان برای موفقیت

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس