آگهی استخدامی منشی به تهران 2016-07-13

استخدام منشی وارد به امور اداری در تهران
  به منشی خانم مسلط به کامپیوتر و وارد به امور اداری و مکاتبات در تهران نیازمندیم. شماره تماس: ۷۷۱۷۴۵۵۸-۷۷۱۷۳۹۲۳

استخدام منشی وارد به امور اداری در تهران

  به منشی خانم مسلط به کامپیوتر و وارد به امور اداری و مکاتبات در تهران نیازمندیم. شماره تماس: ۷۷۱۷۴۵۵۸-۷۷۱۷۳۹۲۳
استخدام منشی وارد به امور اداری در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس