آگهی استخدامی منشی شرکت تهران 2016-04-30

استخدام منشی جهت شرکت ساختمانی در تهران
  به منشی خانم جهت کار در شرکت ساختمانی در تهران نیازمندیم. فکس:۲۲۶۶۱۰۸۳

استخدام منشی جهت شرکت ساختمانی در تهران

  به منشی خانم جهت کار در شرکت ساختمانی در تهران نیازمندیم. فکس:۲۲۶۶۱۰۸۳
استخدام منشی جهت شرکت ساختمانی در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس