آگهی استخدامی موسسه فرهنگی فاطمی 2016-07-09

استخدام موسسه فرهنگی و انتشاراتی فاطمی
  موسسه فرهنگی و انتشاراتی فاطمی برای واحد روابط عمومی و مکاتبات خارجی به فردی مسلط به زبان انگلیسی و امور اداری در تهران نیازمند است. ایمیل: info@fatemi.ir

استخدام موسسه فرهنگی و انتشاراتی فاطمی

  موسسه فرهنگی و انتشاراتی فاطمی برای واحد روابط عمومی و مکاتبات خارجی به فردی مسلط به زبان انگلیسی و امور اداری در تهران نیازمند است. ایمیل: info@fatemi.ir
استخدام موسسه فرهنگی و انتشاراتی فاطمی

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس