آگهی استخدامی مونتاژ جهت الکترونیک 2016-04-11

استخدام مونتاژ کار جهت کار در کارگاه الکترونیک
  به تعدادی مونتاژ کار خانم جهت کار در کارگاه الکترونیک در محیطی زنانه  واقع در اصفهان نیازمندیم. تلفن : ۳۲۳۳۰۳۳۱ / ۰۹۱۳۸۲۰۸۰۸۳  

استخدام مونتاژ کار جهت کار در کارگاه الکترونیک

  به تعدادی مونتاژ کار خانم جهت کار در کارگاه الکترونیک در محیطی زنانه  واقع در اصفهان نیازمندیم. تلفن : ۳۲۳۳۰۳۳۱ / ۰۹۱۳۸۲۰۸۰۸۳  
استخدام مونتاژ کار جهت کار در کارگاه الکترونیک

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس