آگهی استخدامی نگهبان شب تهران 2016-06-12

استخدام نگهبان شب در شورآباد تهران
  به دو نفر نگهبان حرفه ای شب در شورآباد تهران نیازمندیم. باحقوق و مزایا ساعت ۳۰ / ۱۷ الی ۳۰ / ۸ صبح شورآباد تلفن: ۵۶۵۴۴۵۹۵

استخدام نگهبان شب در شورآباد تهران

  به دو نفر نگهبان حرفه ای شب در شورآباد تهران نیازمندیم. باحقوق و مزایا ساعت ۳۰ / ۱۷ الی ۳۰ / ۸ صبح شورآباد تلفن: ۵۶۵۴۴۵۹۵
استخدام نگهبان شب در شورآباد تهران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس