آگهی استخدامی نیروی خانم سالمند 2016-06-16

استخدام نیروی خانم جهت خدمات سالمند
  به یک نیروی خانم شیفت روز یا تمام وقت برای خدمات سالمند در منزل واقع در قم نیازمندیم. تلفن تماس: ۳۷۷۰۰۱۸۵

استخدام نیروی خانم جهت خدمات سالمند

  به یک نیروی خانم شیفت روز یا تمام وقت برای خدمات سالمند در منزل واقع در قم نیازمندیم. تلفن تماس: ۳۷۷۰۰۱۸۵
استخدام نیروی خانم جهت خدمات سالمند

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس