آگهی استخدامی نیرو عنوان تهران 2016-07-03

استخدام نیرو به عنوان مسئول فنی در تهران
  از واجدین شرایط زیر جهت همکاری بعنوان مسئول فنی در تهران دعوت به همکاری می نماییم: دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت مشاور بالینی پیراپزشک تلفن: ۶۵۱۲۰۴۱۱- ۶۵۱۲۰۴۲۱

استخدام نیرو به عنوان مسئول فنی در تهران

  از واجدین شرایط زیر جهت همکاری بعنوان مسئول فنی در تهران دعوت به همکاری می نماییم: دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت مشاور بالینی پیراپزشک تلفن: ۶۵۱۲۰۴۱۱- ۶۵۱۲۰۴۲۱
استخدام نیرو به عنوان مسئول فنی در تهران

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس