آگهی استخدامی نیرو کار سازی 2016-05-11

استخدام نیرو جهت کار در کارگاه طلا سازی
  به  نیروی خانم و آقا جهت کار در کارگاه طلا سازی واقع در اصفهان نیازمندیم. باضامن معتبر تلفن : ۳۲۲۱۱۸۴۱ – ۰۹۱۳۱۰۸۸۷۵۹

استخدام نیرو جهت کار در کارگاه طلا سازی

  به  نیروی خانم و آقا جهت کار در کارگاه طلا سازی واقع در اصفهان نیازمندیم. باضامن معتبر تلفن : ۳۲۲۱۱۸۴۱ – ۰۹۱۳۱۰۸۸۷۵۹
استخدام نیرو جهت کار در کارگاه طلا سازی

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس