آگهی استخدامی کارگر در مرکزی 2016-05-26

استخدام کارگر در استان مرکزی
  به تعدادی کارگر شنسیل زن مرغ در استان مرکزی نیازمند است. شماره تماس : ۰۹۱۲۱۹۶۶۶۹۴

استخدام کارگر در استان مرکزی

  به تعدادی کارگر شنسیل زن مرغ در استان مرکزی نیازمند است. شماره تماس : ۰۹۱۲۱۹۶۶۶۹۴
استخدام کارگر در استان مرکزی

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس