آگهی استخدامی ۴ جهت ورامین 2016-05-08

استخدام ۴ رده شغلی جهت مرکز MMT در ورامین
  ماما، کاردان مامایی، اتاق عمل و بیهوشی و بهیار جهت مرکز MMT در ورامین و خاوران استخدام می نماییم. تلفن: ۳۶۲۵۰۴۸۴

استخدام ۴ رده شغلی جهت مرکز MMT در ورامین

  ماما، کاردان مامایی، اتاق عمل و بیهوشی و بهیار جهت مرکز MMT در ورامین و خاوران استخدام می نماییم. تلفن: ۳۶۲۵۰۴۸۴
استخدام ۴ رده شغلی جهت مرکز MMT در ورامین

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس