آیا پاریس جای لندن را می گیرد؟

آیا پاریس جای لندن را می گیرد؟
اتحادیه اروپا پس از برگزیت، به دنبال جایگزینی بالقوه برای لندن است. چشم امید اروپا به فرانکفورت، پاریس و دوبلین است.

آیا پاریس جای لندن را می گیرد؟

اتحادیه اروپا پس از برگزیت، به دنبال جایگزینی بالقوه برای لندن است. چشم امید اروپا به فرانکفورت، پاریس و دوبلین است.
آیا پاریس جای لندن را می گیرد؟

موزیک سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس