اسم‌های‌ که در ثبت‌ احوال عوض شدند

اسم‌های‌ که در ثبت‌ احوال عوض شدند

بهمن مشایخی افزود: علاوه براین تعداد تغییر نام خانوادگی همچنین 108 درخواست تغییر نام نیز در سال 94 به این اداره کل واصل شد که این افراد نیز اقدام به انتخاب نام های مناسب، برابر مقررات جاری کرده اند.وی تاکید کرد: نام و نام خانوادگی هایی که دارای معانی نامناسب، مستهجن بوده و برابر دستورالعمل های جاری دارای ویژگی تغییر بوده، اقدام به تغییر کرده اند.مشایخی در خصوص مصادیقی از تغییر نام و نام های خانوادگی گفت: نام های خانوادگی مانند گرگی، قوری، فلفلی،ببری، چرمی، دویسی، شمری از جمله این نام های خانوادگی بوده که با درخواست صاحبان اسناد تغییر کرده است.وی خاطر نشان کرد: از جمله نام های پسران که تغییر داده شده است می توان به اسامی مانند قلی، بالا آقا، جنگجو، دینار، سبقت، شوفر و سرپرست اشاره کرد.مدیر کل امور هویتی ایرانیان خارج کشور سازمان ثبت احوال ادامه داد: کبوتر، سکه خانم، گل سیب، نارنجی و طوطی گل نیز از جمله نام هایی برای دختران بودند که با درخواست اشخاص اقدام به تغییر واژه های نامبرده و انتخاب نام های مناسب، شده است.در سال گذشته 12 هزار و 156 سند ولادت برای فرزندان متولد شده ایرانیان خارج از کشور در داخل و خارج از کشور تنظیم که منجر به صدور شناسنامه برای آنها شده است.

اسم‌های‌ که در ثبت‌ احوال عوض شدند

بهمن مشایخی افزود: علاوه براین تعداد تغییر نام خانوادگی همچنین 108 درخواست تغییر نام نیز در سال 94 به این اداره کل واصل شد که این افراد نیز اقدام به انتخاب نام های مناسب، برابر مقررات جاری کرده اند.وی تاکید کرد: نام و نام خانوادگی هایی که دارای معانی نامناسب، مستهجن بوده و برابر دستورالعمل های جاری دارای ویژگی تغییر بوده، اقدام به تغییر کرده اند.مشایخی در خصوص مصادیقی از تغییر نام و نام های خانوادگی گفت: نام های خانوادگی مانند گرگی، قوری، فلفلی،ببری، چرمی، دویسی، شمری از جمله این نام های خانوادگی بوده که با درخواست صاحبان اسناد تغییر کرده است.وی خاطر نشان کرد: از جمله نام های پسران که تغییر داده شده است می توان به اسامی مانند قلی، بالا آقا، جنگجو، دینار، سبقت، شوفر و سرپرست اشاره کرد.مدیر کل امور هویتی ایرانیان خارج کشور سازمان ثبت احوال ادامه داد: کبوتر، سکه خانم، گل سیب، نارنجی و طوطی گل نیز از جمله نام هایی برای دختران بودند که با درخواست اشخاص اقدام به تغییر واژه های نامبرده و انتخاب نام های مناسب، شده است.در سال گذشته 12 هزار و 156 سند ولادت برای فرزندان متولد شده ایرانیان خارج از کشور در داخل و خارج از کشور تنظیم که منجر به صدور شناسنامه برای آنها شده است.

اسم‌های‌ که در ثبت‌ احوال عوض شدند

car

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس