انگلیس دسترسی به بازار اروپا را از دست می دهد

انگلیس دسترسی به بازار اروپا را از دست می دهد
رئیس کمیسیون اروپا گفت: در چند ماه آینده هیچ مذاکره ای درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا انجام نمی شود.
۱۶:۰۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


انگلیس دسترسی به بازار اروپا را از دست می دهد

رئیس کمیسیون اروپا گفت: در چند ماه آینده هیچ مذاکره ای درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا انجام نمی شود.
۱۶:۰۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


انگلیس دسترسی به بازار اروپا را از دست می دهد

خرید رنک گوگل

خبر دانشجویی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس