بازیکن‌سابق پرسپولیس؛سومین خرید گسترش

بازیکن‌سابق پرسپولیس؛سومین خرید گسترش
مهران فرضیات با عقد قرارداد دوساله به تیم گسترش فولاد پیوست.

بازیکن‌سابق پرسپولیس؛سومین خرید گسترش

مهران فرضیات با عقد قرارداد دوساله به تیم گسترش فولاد پیوست.
بازیکن‌سابق پرسپولیس؛سومین خرید گسترش

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس