با فینالیست شدن گومز اسپانیایی/ شانس دوباره کیمیا برای برنز

با فینالیست شدن گومز اسپانیایی/ شانس دوباره کیمیا برای برنز
پس از شکست علیزاده مقابل حریف اسپانیایی او باید در انتظار فینالیست شدن حریف خود می ماند که این اتفاق افتاد تا مدال برنز یک بار دیگر دست یافتنی شود.

با فینالیست شدن گومز اسپانیایی/ شانس دوباره کیمیا برای برنز

پس از شکست علیزاده مقابل حریف اسپانیایی او باید در انتظار فینالیست شدن حریف خود می ماند که این اتفاق افتاد تا مدال برنز یک بار دیگر دست یافتنی شود.
با فینالیست شدن گومز اسپانیایی/ شانس دوباره کیمیا برای برنز

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس