برخورد جرثقیل 50 تنی با خودرو پراید / تصاویر

برخورد جرثقیل 50 تنی با خودرو پراید / تصاویر
حرکت ناگهانی جرثقیل 50 تنی در سرازیری خیابانی درشهرک شهید باقری موجب شکسته شدن چندین اصله درخت و وارد آمدن خسارت به یک دستگاه خودرو سواری شد.

برخورد جرثقیل 50 تنی با خودرو پراید / تصاویر

حرکت ناگهانی جرثقیل 50 تنی در سرازیری خیابانی درشهرک شهید باقری موجب شکسته شدن چندین اصله درخت و وارد آمدن خسارت به یک دستگاه خودرو سواری شد.
برخورد جرثقیل 50 تنی با خودرو پراید / تصاویر

هنر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس