برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس می‌شود

برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس می‌شود
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که برنامه ششم توسعه امروز تقدیم مجلس می‌شود

برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس می‌شود

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که برنامه ششم توسعه امروز تقدیم مجلس می‌شود
برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس می‌شود

عکس های جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس