بیانیه پایانی گروه ۷ در ژاپن

بیانیه پایانی گروه ۷ در ژاپن

این گروه در بیانیه پایانی خود اخطار داد که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا روند رو به رشد تجارت جهانی، سرمایه گذاری و اشتغال را وارونه خواهد کرد. هفت کشور صنعتی جهان عضو این گروه هستند. در بیانیه پایانی گروه چالش‌هایی که اقتصاد و امنیت جهان با آنها روبه‌روست تشریح شده است.هشدار این گروه در مورد عواقب خروج انگلیس از اتحادیه اروپا درحالی صادر می‌شود که انگلیس برای رفراندومی در روز ۲۳ ژوئن در این مورد آماده می‌شود. دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس مشغول کمپین به نفع ادامه ماندن این کشور در اتحادیه اروپا بوده است و نظرسنجی‌های تازه حاکیست که شمار طرفداران ماندن در اتحادیه اروپا بیشتر است.اولویت رشدپس از دو روز گفت‌وگو، رهبران آمریکا، کانادا، انگلیس، ایتالیا، آلمان، فرانسه و ژاپن رشد اقتصادی جهان را یک “اولویت فوری” دانستند. این گروه قول داد “به طور جمعی” به خطرات عمده‌ای که رشد جهانی را تهدید می کند، از جمله تهدید ناشی از حملات تروریستی و افراط گرایی خشن برای نظم بین المللی، رسیدگی کند. آنها در بیانیه خود خواستار آن می‌شوند که بازارهای بین المللی “باز” بمانند و با همه اشکال حمایت‌گرایی مقابله کنند. سران این کشورها همچنین قول دادند که از کاهش ارزش واحدهای پولی خود برای قرار گرفتن در موقعیت بهتر برای رقابت خودداری کنند.چالش ناشی از بحران مهاجرتاین گروه علاوه بر تمرکز بر چالش‌های اقتصادی جهان، شماری از مسائل گسترده تر سیاست‌گذاری را پررنگ کرد. در بیانیه پایانی گروه ۷ بحران مهاجرت اروپا “یک چالش جهانی که نیازمند واکنشی جهانی است” توصیف شده که محتاج افزایش کمک نهادهای مالی بین‌المللی و مساعدت مالی کشورهاست. در این بیانیه همچنین نسبت به وضعیت در “دریاهای شرقی و جنوبی چین ابراز نگرانی” شد؛ جایی که مناقشه‌های سرزمینی باعث بروز تنش در چند سال اخیر شده است.

بیانیه پایانی گروه ۷ در ژاپن

این گروه در بیانیه پایانی خود اخطار داد که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا روند رو به رشد تجارت جهانی، سرمایه گذاری و اشتغال را وارونه خواهد کرد. هفت کشور صنعتی جهان عضو این گروه هستند. در بیانیه پایانی گروه چالش‌هایی که اقتصاد و امنیت جهان با آنها روبه‌روست تشریح شده است.هشدار این گروه در مورد عواقب خروج انگلیس از اتحادیه اروپا درحالی صادر می‌شود که انگلیس برای رفراندومی در روز ۲۳ ژوئن در این مورد آماده می‌شود. دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس مشغول کمپین به نفع ادامه ماندن این کشور در اتحادیه اروپا بوده است و نظرسنجی‌های تازه حاکیست که شمار طرفداران ماندن در اتحادیه اروپا بیشتر است.اولویت رشدپس از دو روز گفت‌وگو، رهبران آمریکا، کانادا، انگلیس، ایتالیا، آلمان، فرانسه و ژاپن رشد اقتصادی جهان را یک “اولویت فوری” دانستند. این گروه قول داد “به طور جمعی” به خطرات عمده‌ای که رشد جهانی را تهدید می کند، از جمله تهدید ناشی از حملات تروریستی و افراط گرایی خشن برای نظم بین المللی، رسیدگی کند. آنها در بیانیه خود خواستار آن می‌شوند که بازارهای بین المللی “باز” بمانند و با همه اشکال حمایت‌گرایی مقابله کنند. سران این کشورها همچنین قول دادند که از کاهش ارزش واحدهای پولی خود برای قرار گرفتن در موقعیت بهتر برای رقابت خودداری کنند.چالش ناشی از بحران مهاجرتاین گروه علاوه بر تمرکز بر چالش‌های اقتصادی جهان، شماری از مسائل گسترده تر سیاست‌گذاری را پررنگ کرد. در بیانیه پایانی گروه ۷ بحران مهاجرت اروپا “یک چالش جهانی که نیازمند واکنشی جهانی است” توصیف شده که محتاج افزایش کمک نهادهای مالی بین‌المللی و مساعدت مالی کشورهاست. در این بیانیه همچنین نسبت به وضعیت در “دریاهای شرقی و جنوبی چین ابراز نگرانی” شد؛ جایی که مناقشه‌های سرزمینی باعث بروز تنش در چند سال اخیر شده است.

بیانیه پایانی گروه ۷ در ژاپن

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس