بیکاری، مهمترین چالش امسال مردان روحانی

بیکاری، مهمترین چالش امسال مردان روحانی
بیکاری، بیکاری و باز هم بیکاری. این کلمه گزیده همه گزارش های آماری و تحلیل ها در باره وضعیت اشتغال در کشور است. کلمه ای که ترس در دل جوانان تحصیل کرده و در حال تحصیل ایجاد می کند و متخصصان جوان را خانه نشین می کند.

بیکاری، مهمترین چالش امسال مردان روحانی

بیکاری، بیکاری و باز هم بیکاری. این کلمه گزیده همه گزارش های آماری و تحلیل ها در باره وضعیت اشتغال در کشور است. کلمه ای که ترس در دل جوانان تحصیل کرده و در حال تحصیل ایجاد می کند و متخصصان جوان را خانه نشین می کند.
بیکاری، مهمترین چالش امسال مردان روحانی

فروش بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس