تاج قرارداد تبلیغات محیطی فوتبال را امضا کرد

تاج قرارداد تبلیغات محیطی فوتبال را امضا کرد
قراردادهای تبلیغات محیطی و پخش بین فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ با شرکت فناپ برای دو فصل عصر امروز امضا شد.

تاج قرارداد تبلیغات محیطی فوتبال را امضا کرد

قراردادهای تبلیغات محیطی و پخش بین فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ با شرکت فناپ برای دو فصل عصر امروز امضا شد.
تاج قرارداد تبلیغات محیطی فوتبال را امضا کرد

خبرگزاری ایران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس