تحصن گسترده بحرینی ها در حمایت از آیت الله عیسی قاسم

تحصن گسترده بحرینی ها در حمایت از آیت الله عیسی قاسم
هزاران بحرینی خشمگین از اقدام رژیم آل خلیفه در سلب تابعیت از آیت الله عیسی قاسم روحانی برجسته برای دومین روز پی در پی در برابر منزل آیت الله عیسی قاسم در غرب منامه پایتخت تحصن کردند.
۰۸:۱۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۳ تیر


تحصن گسترده بحرینی ها در حمایت از آیت الله عیسی قاسم

هزاران بحرینی خشمگین از اقدام رژیم آل خلیفه در سلب تابعیت از آیت الله عیسی قاسم روحانی برجسته برای دومین روز پی در پی در برابر منزل آیت الله عیسی قاسم در غرب منامه پایتخت تحصن کردند.
۰۸:۱۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۳ تیر


تحصن گسترده بحرینی ها در حمایت از آیت الله عیسی قاسم

نفت آموزش پرورش دولتی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس