تغییر در نحوه اجرای طرح مسکن قسطی

تغییر در نحوه اجرای طرح مسکن قسطی
به دنبال تعیین کارمزد ۵ درصدی بانک مسکن برای ضمانت اجرای مسکن قسطی، انبوه سازان به دنبال روش دیگری برای اجرای طرح مسکن قسطی هستند.

تغییر در نحوه اجرای طرح مسکن قسطی

به دنبال تعیین کارمزد ۵ درصدی بانک مسکن برای ضمانت اجرای مسکن قسطی، انبوه سازان به دنبال روش دیگری برای اجرای طرح مسکن قسطی هستند.
تغییر در نحوه اجرای طرح مسکن قسطی

اتومبیل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس