تقاضای غرامت شرکت DIS از بارسلونا

تقاضای غرامت شرکت DIS از بارسلونا
پرونده جنجالی انتقال نیمار از سانتوس به بارسلونا همچنان تمامی ندارد.

تقاضای غرامت شرکت DIS از بارسلونا

پرونده جنجالی انتقال نیمار از سانتوس به بارسلونا همچنان تمامی ندارد.
تقاضای غرامت شرکت DIS از بارسلونا

فانتزی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس