تهران رکورددار جهان در فرونشست زمین

تهران رکورددار جهان در فرونشست زمین
هر روز یک میلی متر از زمین در تهران نشست می کند یعنی در سال 36 سانتی متر. این میزان نشست تهران را رکورد دار نشست زمین …

تهران رکورددار جهان در فرونشست زمین

هر روز یک میلی متر از زمین در تهران نشست می کند یعنی در سال 36 سانتی متر. این میزان نشست تهران را رکورد دار نشست زمین …
تهران رکورددار جهان در فرونشست زمین

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس