توافق ناپولی و ساری برای تمدید قرارداد

توافق ناپولی و ساری برای تمدید قرارداد
عملکرد قابل قبول سرمربی ناپولی باعث شده تا قرارداد او 3 سال دیگر تمدید شود.

توافق ناپولی و ساری برای تمدید قرارداد

عملکرد قابل قبول سرمربی ناپولی باعث شده تا قرارداد او 3 سال دیگر تمدید شود.
توافق ناپولی و ساری برای تمدید قرارداد

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس