توافق یووه و اورا برای تمدید قرارداد

توافق یووه و اورا برای تمدید قرارداد
به نظر می رسد که مدافع فرانسوی می تواند یک فصل دیگر نیز به حضورش در تورین ادامه دهد.

توافق یووه و اورا برای تمدید قرارداد

به نظر می رسد که مدافع فرانسوی می تواند یک فصل دیگر نیز به حضورش در تورین ادامه دهد.
توافق یووه و اورا برای تمدید قرارداد

خبرگزاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس