تکه فردوسی پور به شلوار سوشا مکانی

تکه فردوسی پور به شلوار سوشا مکانی
کار شلوار سوشا مکانی به جایی رسید که فردوسی پور برای او تکه گرفت.

تکه فردوسی پور به شلوار سوشا مکانی

کار شلوار سوشا مکانی به جایی رسید که فردوسی پور برای او تکه گرفت.
تکه فردوسی پور به شلوار سوشا مکانی

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس