جلالی: قرعه کشی لیگ برای ما مهم نبود

جلالی: قرعه کشی لیگ برای ما مهم نبود
سرمربی پیکانی ها می گوید برای ما تفاوتی نداشت که چه قرعه ای برای بازی های لیگ شانزدهم نصیب مان شود.

جلالی: قرعه کشی لیگ برای ما مهم نبود

سرمربی پیکانی ها می گوید برای ما تفاوتی نداشت که چه قرعه ای برای بازی های لیگ شانزدهم نصیب مان شود.
جلالی: قرعه کشی لیگ برای ما مهم نبود

اسکای نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس