حضور جهانبخش در ترکیب آلکمار

حضور جهانبخش در ترکیب آلکمار
مهاجم ملی پوشِ ایرانی آلکمار در ترکیب تیمش مقابل ایانینا یونان قرار گرفته است.

حضور جهانبخش در ترکیب آلکمار

مهاجم ملی پوشِ ایرانی آلکمار در ترکیب تیمش مقابل ایانینا یونان قرار گرفته است.
حضور جهانبخش در ترکیب آلکمار

ماشین های جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس