حقیقی به اردوی تیم ملی اضافه شد

حقیقی به اردوی تیم ملی اضافه شد
علیرضا حقیقی در تمرین عصر امروز تیم ملی با لباس شخصی حضور یافت.

حقیقی به اردوی تیم ملی اضافه شد

علیرضا حقیقی در تمرین عصر امروز تیم ملی با لباس شخصی حضور یافت.
حقیقی به اردوی تیم ملی اضافه شد

عرفان دینی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس