حقیقی و حقیقتی که به آن پی برد

حقیقی و حقیقتی که به آن پی برد
مصدومیت این اجازه را به دروازه بان شماره یک ایران نداد تا جلوی هند به میدان برود تا این بازیکن روی نیمکت با یک حقیقت تلخ اما شیرین روبرو شود.

حقیقی و حقیقتی که به آن پی برد

مصدومیت این اجازه را به دروازه بان شماره یک ایران نداد تا جلوی هند به میدان برود تا این بازیکن روی نیمکت با یک حقیقت تلخ اما شیرین روبرو شود.
حقیقی و حقیقتی که به آن پی برد

خبر جدید

قرآن

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس