حمایت عنایتی از مازادهای استقلال (عکس)

حمایت عنایتی از مازادهای استقلال (عکس)
کاپیتان سابق استقلال از 4 بازیکن مازاد این تیم حمایت کرد.

حمایت عنایتی از مازادهای استقلال (عکس)

کاپیتان سابق استقلال از 4 بازیکن مازاد این تیم حمایت کرد.
حمایت عنایتی از مازادهای استقلال (عکس)

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس