حمایت مدیریت آرسنال از ونگر

حمایت مدیریت آرسنال از ونگر
ایوان گازیدیس، مدیر اجرایی آرسنال عنوان کرد که آرسن ونگر این تیم را ترک نخواهد کرد.

حمایت مدیریت آرسنال از ونگر

ایوان گازیدیس، مدیر اجرایی آرسنال عنوان کرد که آرسن ونگر این تیم را ترک نخواهد کرد.
حمایت مدیریت آرسنال از ونگر

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس