حکمرانی دولتی‌ ها باوجود کاهش انحصار

حکمرانی دولتی‌ ها باوجود کاهش انحصار
جدیدترین آمار مربوط به سهم بازار خودروهای داخلی در حالی اعلام شده که با وجود کاهش انحصار خودروسازان دولتی، آنها همچنان در بازار حکمفرمایی کرده و بازیگران اصلی به‌شمار می‌روند.

حکمرانی دولتی‌ ها باوجود کاهش انحصار

جدیدترین آمار مربوط به سهم بازار خودروهای داخلی در حالی اعلام شده که با وجود کاهش انحصار خودروسازان دولتی، آنها همچنان در بازار حکمفرمایی کرده و بازیگران اصلی به‌شمار می‌روند.
حکمرانی دولتی‌ ها باوجود کاهش انحصار

افق

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس