خطر! جوانان ایرانی مشغول کار نیستند

خطر! جوانان ایرانی مشغول کار نیستند
روحانی: میزان بیکاری در بین جوانان 19 تا 34 سال حدود 30 درصد است و این خطر بزرگی برای جامعه است.

خطر! جوانان ایرانی مشغول کار نیستند

روحانی: میزان بیکاری در بین جوانان 19 تا 34 سال حدود 30 درصد است و این خطر بزرگی برای جامعه است.
خطر! جوانان ایرانی مشغول کار نیستند

اتومبیل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس