دوره كودتاها به تاریخ پیوسته است

دوره كودتاها به تاریخ پیوسته است

اصغر زارع کهنمویی (نویسنده و فعال فرهنگی)گروه سیاسی: کودتا بد است، در همه حال بد است. با هیچ توجیهی، ارتش نباید در سیاست دخالت کند. اردوغان اگرچه، مسیر غلطی می رفت/می رود؛ اما از پلکان سیاست و با رای مردم بالا آمده بود. ملت ترکیه بارها و بارها، او را با رای بالا “برگزیده”اند. او به رغم اشتباهات بنیادی که دارد، نباید با چکمه، سقوط کند. سقوط او تنها از همان راهی ممکن است که او از آن راه بر اریکه قدرت نشسته است. تنها دموکراسی می تواند، نخست وزیر قانونی (و هرچند بد) را در یک کشور، برکنار کند. ترکیه در سالیان اخیر، تمرین های سختی را برای نیل به دموکراسی از سر گذارند اما امشب، همه امیدها به نهادینه شدن دموکراسی در یکی از مدرن ترین کشورهای خاورمیانه و جهان اسلام، قطع شد. کودتاچی ها حتی اگر هر ادعای درست و غلط هم داشته باشند، حق کودتا نداشتند. کودتا علیه دیکتاتوری نیست، علیه ظلم نیست، کودتا علیه دموکراسی است. ملتی که بخواهد با کودتا، حق خود را بگیرد و دیکتاتور را سرنگون کند، اشتباه بزرگی می کند چون با نابودی دموکراسی، بذر استبداد می کارد و دیگر نمی توان در این سرزمین، از رویش هماره دیکتاتورها را جلوگیری کرد.کودتای ارتش ترکیه، اگرچه در ظاهر اردوغان را ساقط می کند و بر ناکامی های او نقطه پایان می گذارد و او را از رسیدن به قله استبداد می رهاند؛ اما این آغاز سقوط ترکیه است، ترکیه ای که می توانست با اقتداری دموکراتیک، اردوغان و هر اراده تمامیت خواه دیگر را بر زمین بزند، با این کودتا چنان ضعیف خواهد شد که هرگز نشانی از اراده های دموکراتیک در آن نباشد. کودتا ترکیه را به محاق خواهد برد، حیف و صد حیف برای جامعه مدنی قدرتمندی که برای نهادینه کردن دموکراسی، چه جهادها که نکرده است. داعش و پ.ک.ک، این تروریسم سیاه و رنگی، دشواری تلخی برای دموکراسی ترکی بود، ترکیه سرانجام نتوانست از این دشواری به سلامتی بیرون آید. بازنده بزرگ این کودتا، نه اردوغان که ملت ترکیه است. ارتش در بدترین شرایط منطقه، اشتباهی بس تاریخی مرتکب شد، همانطور که پیش از این، اردوغان اشتباهات بسیار حیاتی کرده بود. در ناکامی دموکراسی ترکی، ارتش و اردوغان هر دو سهیم اند.پی نوشت: همه متن در اولین لحظات انتشار اخبار کودتا نوشته شد. امیدوارم، کودتاچیان شکست بخورند و امیدوارم اردوغان به خود آید و اشباهات استراتژیک خود را جبران کند.

دوره كودتاها به تاریخ پیوسته است

اصغر زارع کهنمویی (نویسنده و فعال فرهنگی)گروه سیاسی: کودتا بد است، در همه حال بد است. با هیچ توجیهی، ارتش نباید در سیاست دخالت کند. اردوغان اگرچه، مسیر غلطی می رفت/می رود؛ اما از پلکان سیاست و با رای مردم بالا آمده بود. ملت ترکیه بارها و بارها، او را با رای بالا “برگزیده”اند. او به رغم اشتباهات بنیادی که دارد، نباید با چکمه، سقوط کند. سقوط او تنها از همان راهی ممکن است که او از آن راه بر اریکه قدرت نشسته است. تنها دموکراسی می تواند، نخست وزیر قانونی (و هرچند بد) را در یک کشور، برکنار کند. ترکیه در سالیان اخیر، تمرین های سختی را برای نیل به دموکراسی از سر گذارند اما امشب، همه امیدها به نهادینه شدن دموکراسی در یکی از مدرن ترین کشورهای خاورمیانه و جهان اسلام، قطع شد. کودتاچی ها حتی اگر هر ادعای درست و غلط هم داشته باشند، حق کودتا نداشتند. کودتا علیه دیکتاتوری نیست، علیه ظلم نیست، کودتا علیه دموکراسی است. ملتی که بخواهد با کودتا، حق خود را بگیرد و دیکتاتور را سرنگون کند، اشتباه بزرگی می کند چون با نابودی دموکراسی، بذر استبداد می کارد و دیگر نمی توان در این سرزمین، از رویش هماره دیکتاتورها را جلوگیری کرد.کودتای ارتش ترکیه، اگرچه در ظاهر اردوغان را ساقط می کند و بر ناکامی های او نقطه پایان می گذارد و او را از رسیدن به قله استبداد می رهاند؛ اما این آغاز سقوط ترکیه است، ترکیه ای که می توانست با اقتداری دموکراتیک، اردوغان و هر اراده تمامیت خواه دیگر را بر زمین بزند، با این کودتا چنان ضعیف خواهد شد که هرگز نشانی از اراده های دموکراتیک در آن نباشد. کودتا ترکیه را به محاق خواهد برد، حیف و صد حیف برای جامعه مدنی قدرتمندی که برای نهادینه کردن دموکراسی، چه جهادها که نکرده است. داعش و پ.ک.ک، این تروریسم سیاه و رنگی، دشواری تلخی برای دموکراسی ترکی بود، ترکیه سرانجام نتوانست از این دشواری به سلامتی بیرون آید. بازنده بزرگ این کودتا، نه اردوغان که ملت ترکیه است. ارتش در بدترین شرایط منطقه، اشتباهی بس تاریخی مرتکب شد، همانطور که پیش از این، اردوغان اشتباهات بسیار حیاتی کرده بود. در ناکامی دموکراسی ترکی، ارتش و اردوغان هر دو سهیم اند.پی نوشت: همه متن در اولین لحظات انتشار اخبار کودتا نوشته شد. امیدوارم، کودتاچیان شکست بخورند و امیدوارم اردوغان به خود آید و اشباهات استراتژیک خود را جبران کند.

دوره كودتاها به تاریخ پیوسته است

خبرگذاری خوزستان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس