دوری دوهفته ای چیچاریتو از میادین

دوری دوهفته ای چیچاریتو از میادین
خاویر هرناندز، ستاره مکزیکی بایرلورکوزن، به علت مصدومیت دو هفته  از میادین دور خواهد بود.

دوری دوهفته ای چیچاریتو از میادین

خاویر هرناندز، ستاره مکزیکی بایرلورکوزن، به علت مصدومیت دو هفته  از میادین دور خواهد بود.
دوری دوهفته ای چیچاریتو از میادین

خبرگزاری دانشگاه های کشور

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس