راهیابی جوکوویچ به راند چهارم مسابقات فرانسه

راهیابی جوکوویچ به راند چهارم مسابقات فرانسه
نواک جوکوویچ توانست حریف انگلیسی خود را در راند سوم مسابقات تنیس اپن فرانسه شکست دهد و به راند چهارم صعود کند.

راهیابی جوکوویچ به راند چهارم مسابقات فرانسه

نواک جوکوویچ توانست حریف انگلیسی خود را در راند سوم مسابقات تنیس اپن فرانسه شکست دهد و به راند چهارم صعود کند.
راهیابی جوکوویچ به راند چهارم مسابقات فرانسه

موسیقی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس